Aesthetic Journey - Onze diensten

Artikel 1: Definities
Aesthetic Journey:

Aesthetic Journey – met als onderdeel ‘AJ Personal Training’ voor de dienstverlening – gevestigd te Goes, Contrabasweg 54, 4462 MJ, onder KvK 70032025.
Personal Trainer:
De persoon met dienstverlening Leefstijl Coaching en/of Personal Training.
Deelnemer:
De persoon die bij Aesthetic Journey een abonnement heeft afgesloten.
Overeenkomst:
De overeenkomst tussen Aesthetic Journey en de deelnemer.
Abonnement
Het abonnement die deelnemer bij Aesthetic Journey afsluit.

Artikel 2: Aanschaffing en betaling
1. Met het online aanschaffen van de intake gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden van deze overeenkomst van Aesthetic Journey.
2. Bij het aanschaffen van de intake door de deelnemer wordt het geselecteerde pakket als abonnement bij Aesthetic Journey aangesloten.
3. Aesthetic Journey is bevoegd om buitenom de geselecteerde Personal Trainer op ieder ander moment elk ander Personal Trainer voor de deelnemer toe te wijzen.
4. Op het moment dat het desbetreffende abonnement is aangesloten, is de deelnemer verplicht tot betaling aan Aesthetic Journey.
5. De deelnemer is het abonnementsgeld over de duur van het gehele abonnement verschuldigd.
6. De deelnemer krijgt de mogelijkheid om het abonnementsgeld met vooruitbetaling in één keer of in 4 wekelijkse termijnen te voldoen.
6. Het is de deelnemer niet toegestaan om zonder toestemming van Aesthetic Journey de betaling tussentijds op te schorten.

Artikel 3: Duur en beëindiging
1. De overeenkomst wordt voor de afgesproken abonnementsduur aangegaan. Deze bedraagt, afhankelijk van het door de deelnemer afgesloten abonnement, 12 weken, 24 weken of 48 weken.
2. Het abonnement van 12, 24 of 48 weken heeft maximaal een uitloop van 8 weken. Hiermee komt het overgebleven tegoed te vervallen. Hier zijn geen uitzonderingen in, tenzij in samenspraak met de Personal Trainer anders wordt bepaald.
3. De voorwaarden van overeenkomt blijft ook tijdens het verlengen van de abonnementsduur van kracht.
4. Indien de Vestiging in Basic-Fit te Goes tijdelijk gesloten is, is zulks voor deelnemer geen reden tot het pauzeren of beëindigen van het abonnement.
5. De overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar met uitzondering van:
– De deelnemer krijgt een ander woonadres met als gevolg dat het door de toegenomen reistijd het niet meer mogelijk is onder redelijke voorwaarden de overeengekomen afspraken te volgen.
– De deelnemer heeft een aantoonbare blessure of ziekte waardoor het onmogelijk is geworden om verdere afspraken te volgen binnen de aangestelde periode met de maximale uitloop inbegrepen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
1. De Personal Trainer is niet aansprakelijk wanneer tijdens een Personal Training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
2. De Personal Trainer is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze (lichamelijk of geestelijk) schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies.
3. De Personal Trainer is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van de ondertekende gezondheidsverklaring.

Artikel 5: Annulering en nalatigheid
1. De Personal Trainer werkt altijd op afspraak welke in samenspraak wordt overeengekomen.
Kosteloos afmelden kan tot 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende afspraak. Indien de deelnemer niet in staat is om de afspraak af te melden voor de aangegeven tijdsperiode van 48 uur, dan is Aesthetic Journey bevoegd om de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
2. De deelnemer zal voor het kosteloos afmelden de desbetreffende afspraak moeten annuleren in de afspraak rooster in de Aesthetic Journey app.
3. Aesthetic Journey heeft het recht om de dienstverlening zonder terugbetaling te beëindigen als de deelnemer gedurende 30 dagen na de laatste bijgewoonde afspraak nalatig is om in samenspraak met de Personal Trainer een volgende afspraak in te plannen en deze te volgen.

Artikel 6: Gedragsregels
1. Zonder voorafgaande toestemming van de Personal Trainer mogen afspraken niet worden gevolgd door anderen dan alleen de desbetreffende deelnemer.
2. De deelnemer zal steeds tijdig voor aanvang van de afspraken aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van de Personal Trainer opvolgen.
3. De deelnemer zal zich houden aan de nodige hygiëne, kleding en schoeisel voorschriften (zie huisregels Basic-Fit).
4. Aesthetic Journey heeft het recht om het programma op elk ogenblik te beëindigen als de deelnemer zich niet op een gepaste manier gedraagt. Het geld van de resterende afspraken wordt in dit geval terug betaald.

Artikel 7: Verplichtingen
1. De deelnemer dient elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning te melden bij de Personal Trainer.
2. De deelnemer dient niet onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als doping geduide middelen te zijn tijdens de afspraken.
3. De deelnemer dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer zo spoedig mogelijk aan de Personal Trainer door te geven.

Artikel 8: Slotbepalingen
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten die zijn en worden aangegaan door of met Aesthetic Journey is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die mogen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Aesthetic Journey en de deelnemer, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
3. Door een deelnemerschap aan te gaan, verklaart de deelnemer de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren, opdat deze Algemene Voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving, daardoor samen de overeenkomst vormen.

Aesthetic Journey - Onze producten

Artikel 1. Definities
Aeshetic Journey:
Aeshetic Journey – met als onderdelen ‘AJ Nutrition & AJ Sportswear voor het aanbod van producten – gevestigd te Goes, Contrabasweg 54, 4462 MJ, onder KvK 70032025.
Consument:
Wederpartij die een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
Afkoelingsperiode: de termijn waarbinnen de consument het herroepingsrecht mag inroepen.
Herroepingsrecht: het recht om de overeenkomst op afstand binnen de afkoelingsperiode te ontbinden overeenkomstig dit artikel 6 en 7.
Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen Aesthetic Journey en de consument die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Aesthetic Journey en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van het verkoop van de producten van Aeshetic Journey.
2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Aesthetic Journey en de consument kunnen door de consument niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Aesthetic Journey.
4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Aesthetic Journey niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Aesthetic Journey is bevestigd.

Artikel 2. Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Aesthetic Journey desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order.
2. In prijslijsten of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Aesthetic Journey niet.

Artikel 3. Overeenkomsten
1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Aesthetic Journey de order schriftelijk heeft bevestigd. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Aesthetic Journey en deze algemene voorwaarden.
2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – een aanvullende opdracht wordt aangereikt, vervalt de oorspronkelijk overeengekomen levertijd.
3. Consument en Aesthetic Journey komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden gesteld in artikel 3.1 en 3.2 is voldaan. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
4. Er is geen bestelminimum. Voor alle orders worden verzendkosten in rekening gebracht. Aesthetic Journey rekent een bijdrage van € 5,95 in de verzendkosten.

Artikel 4. Prijzen
1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Aesthetic Journey zijn weergegeven in euro’s en inclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen.
2. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij anders aangegeven.
3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Aesthetic Journey gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de desbetreffende overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 5. Betaling
1. Met het online aanschaffen van de product(en) gaat de consument akkoord met de algemene voorwaarden van Aeshetic Journey.
2. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden.
3. Alle door Aesthetic Journey gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.
4. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 6. Afkoelingsperiode
1. De consument kan een door hem gesloten overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen herroepen tot een termijn van 14 dagen (de Afkoelingsperiode) is verstreken. Niet-consumenten zijn van dit recht uitgesloten. Op de Consument rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van dit recht.
2. De Afkoelingsperiode bedoeld in artikel 6.1 vangt aan:
– de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen; of:
– de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd; of:
– de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
– de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode.

Artikel 7. Inroepen van herroepingsrecht
1. De consument kan van het herroepingsrecht inroepen door voor afloop van de afkoelingsperiode via info@aj-nutrition.nl of info@aj-sportswear de aanvraag in te dienen. Aeshetic Journey kan vragen om de reden van herroeping, maar het is niet verplicht dit te beantwoorden. De consument dient bij herroeping het desbetreffende ordernummer en de desbetreffende producten te vermelden. De consument kan het herroepingsrecht ook inroepen voordat het product is ontvangen.
2.  Aeshetic Journey stuurt na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
3. De consument is verplicht om tijdens de afkoelingsperiode zorgvuldig om te gaan met het product. De consument mag het product wel bekijken en passen maar niet in gebruik nemen. Het moet onbeschadigd, compleet en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking retour gestuurd worden. Bij kledingstukken moet het label nog bevestigd zijn.
4. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een behandeling van het product verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.
5. Tenzij Aeshetic Journey heeft aangeboden de op basis van de ontbonden overeenkomst geleverde zaken zelf af te halen, zendt de consument onverwijld en in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen na het uitbrengen van de herroepingsverklaring de door hem ontvangen zaken terug of overhandigt deze aan Aeshetic Journey of aan een persoon die door Aeshetic Journey is gemachtigd om de zaken in ontvangst te nemen.
6. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak, tenzij Aeshetic Journey heeft nagelaten de Consument mee te delen dat hij deze kosten moet dragen.

Artikel 8. Terugbetaling bij Herroepingsrecht
1. Aeshetic Journey vergoedt na ontbinding van de overeenkomstig artikel 6.2 onverwijld doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding alle van de Consument ontvangen betalingen uit hoofde van de ontbonden overeenkomst, met inbegrip van de leveringskosten. Aeshetic Journey gebruikt hiervoor hetzelfde betaalmiddel als door de consument is gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de consument hierdoor geen kosten mag hebben Onverminderd het voorgaande is Aeshetic Journey niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Aeshetic Journey aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen. Tenzij Aeshetic Journey heeft aangeboden de op basis van de ontbonden overeenkomst geleverde zaken zelf af te halen, mag Aeshetic Journey terugbetaling uitstellen totdat de zaken zijn ontvangen of de consument heeft aangetoond dat hij de zaken heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip het eerst valt.
2. In geval van annulering door niet-consumenten zijn alle door Aeshetic Journey ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Aeshetic Journey ten gevolge van de annulering geleden schade.
3. Bij de terugzending is Aeshetic Journey gemachtigd om de verzendkosten van € 5,95 te berekenen.

Artikel 9. Uitgesloten van Herroepingsrecht
1. Een recht van herroeping geldt niet bij een koop betreffende:
– de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
– de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
– de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, zoals maar niet beperkt tot voeding (en voedingssupplementen), ondergoed, sokken, dranken en voedingssupplementen, om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
– de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.

Artikel 10. Levertijd, levering en risico
1. In beginsel streeft Aeshetic Journey ernaar om bestellingen die voor 22:00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard.
2. In het geval dat de wederpartij op het moment van bezorgen niet thuis wordt aangetroffen, worden de goederen de opvolgende dag wederom aangeboden. In beide gevallen wordt een notitie achtergelaten met de melding dat de levering kan worden opgehaald op een afhaalpunt. Wanneer een pakket geweigerd wordt aan de deur of niet wordt opgehaald worden deze in overleg met de klant nog één keer verstuurd. Wanneer dit pakket dan wederom wordt geweigerd of niet wordt opgehaald brengen wij een bijdrage aan de retourkosten van € 5,95 in rekening.
3. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
4. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Aeshetic Journey kan worden toegerekend;
– Consument in één of meer verplichtingen jegens Aeshetic Journey tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– Consument Aeshetic Journey niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen.
5. Consument dient de bij Aeshetic Journey gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door consument worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, kunnen de goederen door Aeshetic Journey worden opgeslagen, zulks voor rekening en risico van consument. De kosten voor opslag zijn voor rekening van consument. Aeshetic Journey zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van XXL Nutrition op schadevergoeding.

Artikel 11. Garantie
1. Aeshetic Journey staat ervoor in dat de zaken conform de in het aanbod vermelde specificaties zijn en conform de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid zijn. Alleen indien dit specifiek is afgesproken met Aeshetic Journey, staat Aeshetic Journey ervoor in dat de zaken geschikt zijn voor anders dan normaal gebruik.
2. Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de consument de mogelijkheid om dit product tijdig te retourneren.
3. De consument is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen van de fabrikant te lezen en deze op te volgen.
4. Wij volgen de wet. Die verschilt voor Consumenten en niet Consumenten. Garantie wordt in ieder geval niet geboden indien:
– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Aeshetic Journey op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd,
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Aeshetic Journey;
– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Aeshetic Journey (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
5. Indien consument met inachtneming binnen 3 maanden na aankoop, en dit beroep door Aeshetic Journey gegrond wordt bevonden, zal Aeshetic Journey te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) dan wel een prijsreductie verlenen.
6. Het in behandeling nemen van een beroep op garantie, schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.
7. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Aeshetic Journey is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie zoals omschreven in artikel 11 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Aeshetic Journey of leidinggevende ondergeschikten.
2. Aeshetic Journey is evenmin aansprakelijk voor handelen van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
3. Aeshetic Journey is niet aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.
4. Wederpartij dient Aeshetic Journey altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen, anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.
5. Als Aeshetic Journey desondanks toch aansprakelijk is, is aansprakelijkheid (uit welke hoofde dan ook) beperkt tot het bedrag dat Aeshetic Journey uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst van consument heeft ontvangen. In ieder geval is Aeshetic Journey nooit gehouden tot betaling van meer dan € 8.000,- (achtduizend euro).

Artikel 13. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Aeshetic Journey, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Aeshetic Journey kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen,fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, hacking, ict-storingen, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, pandemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Aeshetic Journey ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), beslissingen van toeleverencies om dienstverlening te stoppen, etc.
2. Overmacht geeft Aeshetic Journey het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Tevens Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 16. Slotbepalingen
1. Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen zullen partijen in overleg treden over een vervangende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Aeshetic Journey is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
3. Alle geschillen die mogen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Aeshetic Journey en de consument, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.